نامه ناصرالدین شاه به امیر کبیر در عزل او

چون صدارت عظمی و وزارت کبری زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت بر شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کردیم. باید به کمال اطمینان مشغول امارت  نظام باشید. و یک قبضه شمشیر و یک قطعه نشان که علامت ریاست کّل عساکر است فرستادیم، به آن کار اقدام نمائید. تا امر محاسبه و سایر امور را به دیگران  از چاکران که قابل باشند واگذاریم.