. جنگی که در خواهد گرفت نخستین جنگ نیست. پیش از آن جنگ های دیگری نیز بوده است وقتی که جنگ پیشین به پایان رسید شکست خوردگان بودند و پیروزمندان. شکست خوردگان گرسنگی می کشیدند و پیروزمندان نیز "برتولت برشت"