بی‌شعور و بی‌ادب و پُرآشوب و تلخ و گران, دیگر نمی‌خواهم, شاید دیگران.

داشتم تو دهخدا لغت پیدا می‌کردم، این اومد تو کله‌م.