حالا که رفته ای / 
پرنده ای آمده است / 
در حوالی همین باغ روبرو/ 
هیچ نمی خواهد،
/ فقط می گوید: کو کو...