عشق غالبأ یک‌نوع عذاب است، اما محروم بودن از آن مرگ است ! ~ ویلیام شکسپیر ~