جای شگفتی همراه با ناباوری است که شخصی (مهاجرانی) در مقام سابق وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی در آن کشور (انگلستان) بنشیند، و در رسانه آن که از مالیات زحمتکشان آن کشور تغذیه می شود، از جنایت، انتقام کور، اعدام جمعی زندانیان سیاسی رژیم دلخواه و دلداده خود با آن شور و حال و وصف حمایت کند! - "محمدحسین یحیایی " فعال سیاسی