به دلیل مواضع خصمانه فرانسه در مذاکرات ژنو ، نام آچار فرانسه به آچار لبنانی تغییر یافت. - ناشناس