به قول نصر حامد ابوزید همان‌طور که کشورهای نفت‌خیز فکر می‌کردند برای به دست آوردن ثروت هیچ کاری جز کندن زمین نباید انجام دهند، تصور می‌کردند برای دستیابی به آگاهی هم کاری جز کاویدن سنت نیاز ندارند. سنت و نفت زیر پای آن‌هاست. حتا اگر حال کندن و کاویدن را ندارند، می‌توانند پول بدهند دیگران برایشان این کار را انجام دهند.

https://plus.google.com/116434725147140759780/posts