در اُورجی‌گاه: بگائید، بگائید، ما همه با هم هستیم.