روزی دو نفر در جنگل قدم می زدند، ناگهان شیری در مقابل آنها ظاهر شد. یکی از آنها سریع کفش ورزشی اش را از کوله پشتی بیرون آورد و پوشید. دیگری گفت بی جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی تواند از شیر سریعتر بدود. مرد اول به دومی گفت: قرار نیست از شیر سریعتر بدوم، کافیست از تو سریعتر بدوم.

ممنون از سمیرا برای ارسال نقل قول.