منبع: رادیو فردا، "روزهای التهاب؛ ۱۰ بهمن ۵۷ به روایت روزنامه‌ها"