برنامۀ Santa Tracker شرکت گوگل فعالیت های بابا نوئل (سنتا کلاز) را در سراسر جهان ردیابی می کند. امروز صبح نوبت تهران بود.


santatracker.google.com