اعتراض سفید روزنامه شرق در شماره چهارشنبه 11 بهمن به بازداشت پوریا عالمی
...
لینک صفحه آخر شرق هم اینجاست:
http://sharghdaily.ir/1391/11/11/Files/PDF/13911111-1660-9-16.pdf