"در کتاب دینی امسال همراهان امام زمان هم مشخص شد ازچه شهرهایی هستند. شیرازیا ول معطلند الکی هی ای جمعه او جمعه نکنید لیست همراه هارو نوشتند رفت." منبع