این روز‌ها سرم شلوغ است ولی‌ دلم نیامد این نگاره‌ها را به اشتراک برای ایرانیانِ واقعی‌ و به ویژه هنر دوست نگذارم.

 درینجا شاهدِ دو نگاره ی متفاوت از شاهزاده خانم‌های قجری هستید که مطمئنا درباری نبوده و احتمالا متعلق به قجر زاده‌های اروپا رفته پایتخت بوده است. نکته جالب زیاد دارد، اولی‌ آن این است که روی این نگاره‌ها (دو نگاره به هم چسبیده و قاب شده، بی‌ سلیقه گی‌ کردند و انگاری صاحبِ قبلی‌ این خَرّیت را مرتکب شده و قابِ اصلی‌ ایران مَخدوش شده است!) شاهزاده خانم‌های قجری نامِ گذاشتند ولی‌ در واقعیت هر دو نگاره متعّلق به یک نفر است.

 نکته ی بعدی لباسِ بانوی سمتِ چَپ است که به گمانَم بیشتر به دوره ی پَهلوی اول می‌‌خورد تا به خودِ دوره ی قاجار!...

متأسفانه قسمتی‌ از هر دو نگاره بُرش خوردند، خارجی‌‌ها را میتوانند خَر کنند اما بنده را خیر، نگاه به نگاره ی سمتِ راست کنید، آن که لباسِ فرنگی‌ دارد، قسمتی‌ از گلدان و احتمالاً قسمتی‌ از دستِ نگاره ی بانوی دست چَپ مخفی‌ شده است.

شوربختانه نمی‌‌دانیم نقاش کیست، نسبت به طرح‌های دیگر خیلی‌ حرفه‌ای نیست، شاید حتّی متعلق به شخصی‌ بوده که روزی از همسرِ خود این نقش‌ها را کشیده و بنده بیاد دارم که بسیار از این نگاره‌ها در بینِ خانواده‌‌ها دیده میشد.