اولین بهائیان ژاپنی، آقای کانیچی یاماموتو و فرزندانش که عبدالبها نامِ پارسی بروی آنها گذاشت، خانم جوری موچیزوکی، این تصاویر ـ در کالیفرنیا در سال ۱۹۲۰ میلادی ـ در زمان سفرهای تبلیغی عبدالبها به آمریکای شمالی برداشته شد.