شاهزاده خانم قَجری نیمه عریان و چوگان باز، اواسطِ قرنِ نوزدهمِ میلادی، نقاش ناشناس، کلکسیونِ خصوصی.