فاضلابها به یک جا ختم می شوند

اعتراض مردم به دروغ های داریوش اقبالی در کنسرت کانادا شنبه 15 2017