آتنا فرقدانی کاریکاتوریست جوان ایرانی بعد از کشیدن این نقاشی در حکومت جمهوری اسلامی به دوازده سال زندان محکوم شد.
پس از اعلام رای دادگاه ، آتنا به عنوان تشکر، دست وکیل مدافع خود را فشرد و این عمل باعث شد که قاضی فاشیست و بی شرافت آن بیدادگاه ، که امروزخود را صاحب جان و مال وناموس مردان و زنان ایران میداند ، عربده ای سردهد که : ای مسلمانان کجایید که زنای ناقص اتفاق افتاد ٠ و بدین صورت این دوشیزه هنرمند را باتهام زنا به دادگاه دیگری ارائه داد٠ 
آخوند اینرا بداند که عمر ملّت ایران از عمر حکومت آخوندی طولانیتر است ٠ امواج خروشان این دریای خونی که بین ملّت و حکومت آخوندیست ، جباران و ظالمان این رژیم جنایتکار را در خود فرو خواهد کشید٠ 
بگفته سیف فرغانی :
این کشور از کسان بشما ناکسان رسید ,,, نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت ,,, این عوعو سگان شما نیز بگذرد
ماخذ