عکس از پال شرودر

از صفحه فیس بوک فرانکلین لوییس

و تصویری از میز شام روز شکرگزاری خانواده شرودر در آبادان در همان سال