اسماعیل سیرت‌نیا از سپاه پاسداران اعزام شده به جنگ در سوریه چهل و چهارمین "شهید" در روزهای اخیر است.