دوستی‌ می‌‌خواست آنرا ببیند و حالا وقتی‌ شد قبل از رفتنَم تصویرَش را به اِشتراک بگذارم.

عینک ساختِ آلمان و مربوط به سالهای بعد از جنگِ جهانی‌ اوّل است.

چه کسی‌ این روز‌ها حوصلهٔ پِلک زدن دارد؟ این عینک را بروی چشمانت گُذار و بی‌ خیالِ زمانه باش که هر چه نبینی بهتر است و تحّملِ درد آسانتر.