صبح پنجره رو به حیاط خلوت اتاقم را باز کردم و دیدم واویلا فقط شمر ذی الجوش را کم داریم! هوا منهای 18 درجه سانتی گراد است . باز جای شکرش باقیه که امروز خورشید خجالتی سوئد دل به دریا زد و خودی نشان داد اگر نه که دائم ظلمات است توی این فصل.

یا 50 درجه بالای صفر اهواز یا منهای 18 تا 30 درجه زیر صفر سوئد. حد وسط نصیب ما نشد هیچوقت. مثل بقیه کارهای دیگرمان. یا زنده باد این یا مرده باد آن. اگر هردو زنده باشند لابد آسمون به زمین میآد!