مسابقات جهانی کشتی در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ خورشیدی) در تهران برگزار شد.

 منبع: شهرفرنگ