گروهي از روزنامه نگاران ايران در نخستين سال های سلطنت رضا شاه پهلوی، ۱۳۰۹ خورشیدی.

ايستاده از راست: محمد فرخي يزدي مدير روزنامه طوفان، امير رضواني مدير روزنامه گلشن، سيد كاظم اتحاد مدير روزنامه هاي اميد ايران و اتحاد.

نشسته از راست: زين العابدين رهنما مدير روزنامه ايران، سيد محمد طباطبايي مدير روزنامه تجدد ايران، اعتصام زاده مدير روزنامه ستاره، علي دشتي مدير روزنامه شفق سرخ، عباس خليلي مدير روزنامه اقدام، شكر الله صفوي مدير روزنامه كوشش، عباس مسعودي مدير روزنامه اطلاعات.