محموعه شعر « دل به دلبری افتاد» عاشقانه‌های « کوروش همه خانی » به زودی از طرف نشر مهری انگلستان چاپ و عرضه خواهد شد.