مرد بزرگ، میهن پرست و رشیدی بوده. آنطور که میگویند.


زورخانه ای هم بوده. و مرید فردوسی.

 

 سالها پیش از آمدن من به دنیا فوت کرد.

 


به دین و مذهب هم اعتقادی نداشت.سال 1320 است. فکلش را میبینید؟بابا بزرگ: هوای ایرانت رو داریم، هر جا که باشیم.

روحت شاد.