آدمی‌ درین روز‌ها چه ها می‌‌بیند که هیچ وقت در خوابش حتّی نمی‌‌دید، تصویری را که مشاهده می‌‌فرمائید تصویرِ شاهزاده چارلزِ اِنگلستان است (چارلز، شاهزادهٔ ولز، وارث و پسر ارشدِ ملکهٔ الیزابت ملکهٔ پادشاهی متّحد و قلمروهای هَمسود است) که روزِ پیش در عربستان سعودی به هنگامِ تماشای رقصِ شمشیرِ شاهزادگانِ سعودی عکس برداری شده است.

درین تصویر می‌‌توانید نقشِ بُته‌جـِقّه یکی از نقش‌های تزئینی ایرانی است.مشاهده بفرمایید، مطمئن هستم که پارچه یَمَنی بافت است و طرحِ آن پیش چاپ شده است ولی‌ هیچگاه این چنین طرحی را در لباسِ رسمی‌ سعودی‌ها ندیده بودم.

آیا خبر دارند که این نقش از سرو ایرانی که از نمادهای زرتشتی بوده سرچشمه گرفته؟ آیا خبر دارند که بعدها این نقش ایرانی در شرق رواج زیادی گرفته و طغراهای سلطان‌های عثمانی هم در همین نقش طراحی شده است؟

پناه بر خدا!