جمهوری اسلامی ایران یکی از تنها نقاط جهان است که چند نفر شهروندش را که متهم به جرم هستند میگیرد و دور شهر میگرداند و اجازه میدهد از آنها عکس گرفته و منتشر شود، اما صورت مامور پلیس خودش را شطرنجی می کند تا کسی او را نشناسد. (عکس های بیشتری در این لینک هست) منبع: صبح شمال