روی اون پرچم که تصویر شیر و خورشید دارد ـــ نوشته؛ «یا مرگ یا آزادی».

سنگر مشروطه‌خواهان (به احتمال زیاد بختیاری) در تبریز.

۱۲۸۸ خورشیدی.