در باغچه‌های محوطه داخلی موزه هنرهای معاصر؛ گوجه، کدو، پیاز و خربزه کاشتند.

خاک بر سرتان کنند.