۱۵۰ سال از رژه‌ی بزرگِ نظامیانِ آلمانی جلوی سلطان ناصرالدین‌شاه قاجار گذشت.‎‎


در چنین روزی (مه ۱۸۷۳ میلادی) بود که ۴ لشکر از شش لشگرِ بزرگِ ارتشِ قیصر ـــ از جلوی سلطان صاحبقران گذشته و شاه ایران به دعوتِ ژنرالِ زره‌پوشان ـــ ایشان را همراهی کرده و سان را با سربازانِ قهرمانِ نبردهای؛ جنگِ فرانسه و پروس ـــ به پایان رسانید (توجه داشته باشید که دو سالِ قبل جنگ تمام شده و ارتش پروس و متحدان پیشروی خود را تا پاریس ادامه دادند و کاخ ورسای را به مقر فرماندهی ارتش تبدیل کردند). کل رژه ۲ ساعت و نیم طول کشید. به همراهِ موسیقی‌ نظامی و مانورهای جنگی. آن شب نیز مهمانی بزرگی‌ به افتخار قبله‌ی عالم در قصرِ ویلهلم اول، امپراتور آلمانِ بزرگ ـــ برگزار شد.

اما این دو نقاشی سیاه و سپید چه ارزشی برای ما دارند؟ هیچگاه و در هیچ زمانی‌ این چنین رژه‌ی نظامی بزرگ ـــ جلوی هیچ شاهِ ایرانی برگزار نشده جز همین! این تصاویر را آرشیو نظامی دانشگاه وین در گرو داشته و توضیحاتِ دیگرش ـــ تماماً اشاره به ارزشِ تاریخی این سانِ نظامی دارد.