کشتی شکستگانیم  ای باد شرطه برخیز 

باشد که بازبینیم  دیدار آشنا را