در سالِ ۱۳۵۶ خورشیدی دستور داده شد که به‌ جای استفاده از نام «مرداد» برای ماه پنجم سال، نامِ باستانی «امرداد» به‌کار برده شود.
 
این تغییر نام ماه پنجم به‌ صورت دستوری به تمام ادارات و وزارتخانه‌ها ابلاغ شده و همگی موظف شدند عبارت رایجِ «مرداد» را متروک کنند.