با وجود بگیر و ببندهای زیاد زنان ایرانی همچنان مصمم اند تا از حق پوشش آزاد دفاع کنند.یک روحانی در محاصره زنان بدون حجاب اجباری.