سنگ‌صلیب ارمنی که در روستای مرزی خناتساخ، استان سیونیک ارمنستان روبروی مواضع آذربایجان قرار دارد، نمایانگر دوستی و‌ ریشه‌داری دو‌ ملت اَرمنی و ایرانی است.

در کتیبه دوزبانه آن  به ارمنی و فارسی نوشته شده که این خاج (صلیب) را در زمان پادشاهی شاه‌ عباس صفوی برپا نموده‌اند.