آخرین شماره مجله تهران مصور روز 26 مرداد سال 58 منتشر شد. دوره آزادی مطبوعات  فقط شش ماه طول کشید. از 22 بهمن 57  تا 26 مرداد 58.

 

 مدیر مجله  عبدالله والا و سردبیر مسعود بهنود بود.