این نوشته و نقاشی دیواری  احتمالا یک نوجوانه.

محل دقیق سه رنگ پرچم ایرانو مشخص  و تاکید کرده جای شیر اون وسطه.

ایران چشمانی پر از اشگ دارد اما لبانش خندان و به آینده بهتری امیدوار.