من به خاک افتادم ؛ تو بگذر 

 بهر ایجاد  دنیای بهتر 

 دست درکن

شو خطر کن 

 خانه ظلم زیر و زبر کن