سهند: مرحوم هوشنگ ابتهاج شاعری بسیار ارزنده بود ولی مانند همه اشتباه هم داشت که باید گفت که تکرار نکنیم. وی تا آخر عمر به افکار حزب توده معتقد بود و گویا از تجاوز روسیه به اکراین هم دفاع کرد. او رفت و یک عذر خواهی بزرگ به ملت ایران بدهکار ماند. ما فقط به دمکراسی تعصب داریم."