دیدگاه ایرانیان باستان در مورد کوروش بزرگ، بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشیان

هرودوت، مورخ یونانی و پدر تاریخ‌نگاری جهان، حدود ۲۴۰۰ سال پیش در دفتر ۳، بخش ۸۹ کتاب خویش نوشته:

ایرانیان (پارسی‌ها) کوروش را پدر می‌نامند چرا که مهربان بود و همیشه برای خوشبختی و سامان آنها تلاش می‌کرد.