صفحاتی از کتاب پلیس لندن، نخستین ترجمه از داستانهای شرلوک هلمز (نام یک کاراگاه خصوصی واقعی است که متولد یورکشایر انگلستان است و در اواخر قرن ۱۹ و آغاز قرن ۲۰ فعالیت می‌کرده‌است) به فارسی، ۱۲۸۳ خورشیدی.

مترجم آن مویدالدوله بوده و چاپ شده در تهران؛ مطبعه خورشید، خیابان ناصری.

شخصیت داستانی شرلوک هولمز نخستین بار در سال ۱۸۸۷ میلادی توسط سر آرتور کانن دویل ساخته و پرداخته شد و در کتاب‌ها مطرح شد شرلوک هلمز از شخصیت جوزف بل الهام گرفته شده است.