کتابهای تازه‌ی مجید نفیسی در باشگاه ادبیات:

عشق آمریکایی من

My American Love