این عکس  توسط یوگنی خالدی  عکاس جنگی روس متولد  1917 و درگذشته سال 1997 گرفته شده و لحظه ائی را نشان میدهد که سرباز روس پرچم سرخ شوروی را بر فراز  ویرانه های رایشتاگ در برلین می افرازد. بر مچ هر دو دست راست و چپ ساعت بسته که حداقل یکیش سرقت از سربازان کشته شده آلمانی هست.