ششم  فروردین، خرداد روز از فروردین  درباور زرتشتیان ایران تولد زرتشت پیامبر است، او درهمین روز در۳۰سالگی به پیامبری رسید و گشتاسپ نیز درهمین روز دین زرتشت راپذیرفت.
 
aēuuō. paṇtā̊. yō. aṣ̌ahe.
vīspe. aniiaēṣ̌ąm. apaṇtąm
 
راه درجهان یکی و آن راستی است، دیگر راهها بیراهه است. 
- یسنا، هات۷۲