کاری از خانم نگارا  هاشمی  هنرمند ایرانی مقیم پاریس

در توضیح اثر گفته اند: فرش برای ما ایرانی ها  همیشه مقدس است. سمبل باغ های بهشتی. همیشه مواظب فرش هامون هستیم.  با کفش روی فرش نمیریم. نمیزاریم آفتاب به فرش بخورد و آب بر روی آن بریزد.... متن و حاشیه فرش همیشه برای ما مهم است.

 و اگر کسی دل ما را بیازارد انگار به فرش هامون آسیب زده.