دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد

شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

 این هم طلوع آفتاب و دیوار کلیسای سرکیس تهران . شیرین اومده بیرون گشت صبحگاهی  و تازه متوجه میشه فرهاد دیشب نخوابیده و  همش داشته کار میکرده. چقدر هم تعجب کرده.

از آه درد نــاکـی سـازم خـبـر دلـت را

 وقتی که کوه صبرم بر بـاد رفته باشـد