11 دیماه  امسال علیمحمد افغانی نویسنده ایرانی مقیم آمریکا 97 ساله شد. متولد 11 دیماه 1303 کرمانشاه . اول ژانویه 1925

 

 ایشان نویسنده رمان مشهور " شوهر آهو خانم" هستند  که به نظر خیلی از صاحب نظران  اولین رمان مدرن در تاریخ ادبیات  معاصر ادبیات فارسی محسوب میشود.

علیمحمد افغانی عضو یک سازمان نظامی سری مخالف دولت در دهه 1330 شمسی بعد از کودتای 28 مرداد همراه یارانش محاکمه و به اعدام محکوم گردید. به علت فشار افکار عمومی از مرگ رست و با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم و سرانجام در اواخر دهه 1330 از زندان آزاد گردید

 این اتفاق نشان میدهد  که مجازات اعدام ویا Capital Punishment چقدر سنگ دلانه است . اگر  علیمحمد اعدام میشد ؛ ادبیات فارسی  دیگر شاهد آثاری که ایشان و دوستانش نوشتندو یا ترجمه کردند نمیشد.

 انشاء الله  سالهای سال زنده باشند و پایدار.