نان و سبزه و تار و متکا ... دور از دسترس....

 

تنها نقشی هستند بر دیوار 

توپی که بر زمین افتاده و قلک سفالی همچنان خالی