نامه‌ی مهم نادرشاه به سران ایل افغان (پشتون ها)

نامه حدود ۳۰۰ سال پیش نوشته شده است، گویی نامه از طرف رئیس دولت یک کشور مدرنِ مقتدر ـــ در عصر حاضر نوشته شده و همه چیز در نامه ـــ حول منافع عالیه وطن و تداوم و بقای ایران است.

این نامه‌ی تاریخی ـــ در منشآت میرزا مهدی خان استرآبادی، منشی و مُهردار مخصوص نادرشاه افشار ـــ ثبت و ضبط گردیده است

در نامه می خوانیم که:

ریش‌سفیدان و سرخیلان [سرخیل: سرگروه، رئیس گروه] افاغنه ساکنه فراه [نام ولایتی در غرب افغانستان و هم‌مرز با ایران] و اسفهزار [اسفزار نام منطقه‌ای در ولایت هرات که امروزه شیندَند نام دارد] بدانند که در این چند وقت بسبب انقلابی که در اوضاع ایران بهم رسیده اکثر ایلات پا از جاده بیرون گذاشته‌اند و سر سرکشی برآورده‌اند یکی از انجمله ایل افغان بود که در مقام بغی و طغیان درآمدند، در این اوقات که لله الحمد ممالک ایران صاحب بهم رسانیده همگی سرکشان بضرب شمشیر غازیان نصرت نشان بدستور قدیم بلکه بهتر از آن طوق بندگی بگردن نهادند".